FREE SHIPPING ON ALL BUSHNELL PRODUCTS

"Xiamen Mingjing Optical Technology Co., Ltd." 2010-njy ýylyň 1-nji sentýabrynda hasaba alyndy we döredildi. Kompaniýa, Sýamen şäheriniň Sýan'an etraby, Torç senagat zolagy, Fangşan Günorta ýoly 1181-nji ýerde ýerleşýär.Önümçiligi dolandyrmagy we satuwy birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana.

ýygyndylarymyzy öwreniň

her pursat üçin optika

Şahadatnama

HABARLAR WE MAGLUMAT

 • täze

  Sürüjiniň ýazgysy

  1. Sürüjileriň kanuny hukuklaryny we bähbitlerini goramak.Roadoldan geçýän pyýadalar, welosipedler we motosikller bilen çaknyşyk bar bolsa, olary talap edip bilerler.Sürüji ýazgysy bar bolsa, sürüji dogry subutnama berip biler.2. Gözegçilik wideo ýazgylaryny, awariýa ...

 • habarlar04

  Konweks obýektiw şekillendiriş kanuny

  Optikada hakyky ýagtylygyň ýakynlaşmagy netijesinde emele gelen şekile hakyky şekil diýilýär;bolmasa, wirtual şekil diýilýär.Tejribeli fizika mugallymlary hakyky şekil bilen wirtual şekiliň arasyndaky tapawudy aýdanda tapawutlandyrmagyň şeýle usulyny köplenç ýatlaýarlar: “Hakyky şekil ...

 • täzelikler03

  Obýektiviň ýoýulmagy näme?

  Bu optikanyň çäginde öz standart kesgitlemesi bolan optikanyň çägindäki mesele.Kamera bilen surata düşmek arkaly öndürilen şekil ýoýulýar.Mysal üçin, hemmämiziň öýde adaty kameralar bilen surata düşmek tejribämiz bar.“...” diýilýän obýektiw bar.

 • habarlar02

  Obýektiviň duralgasyny nädip sazlamaly?

  Iris sazlanylanda, iris elmydama has uly duralga ýagdaýynda bolýar.Diňe ýapyklygy boşatmak üçin ýapyk düwmesi basylanda, dwigatel kesgitlenen f-faktora awtomatiki usulda kiçelýär we apertura täsir edenden soň has uly duralga gaýdyp gelýär.Linza näme?Obýektiviň iki barmagy bar ...

 • habarlar01

  Linza parametrleri barada bilim (bu makalany mazmuna görä bir ýa-da ikä bölüp bolar)

  1. Suratyň ululygy Suratyň ululygy hem ekranyň ululygydyr;Sensoryň şekil ululygy: Kamera turbasynyň standart format ölçegini ulanmagy dowam etdiriň, bu kamera turbasynyň daşky diametri.2.Fokal uzynlyk Bu düşünje, obýektiwiň merkezinden ýagtylyk derwezesiniň fokus nokadyna çenli aralygy aňladýar ...

BIZIOC JEMGY CHET KANALlarymyz

 • twitter
 • sns04
 • instagram
 • sns01