FREE SHIPPING ON ALL BUSHNELL PRODUCTS

Zawod gezelenji we şahadatnama

congpany6.
kompaniýa7
kompaniýa8

Önümçilik ussahanamyz, daşky gurşawy aşakdaky standartlara laýyk getirip biljek 10,000 derejeli arassa we tozansyz ussahanadyr:

1. Tozan bölejikleriniň iň köp rugsat berilýän mukdary (kub metr üçin);
2. Bölejikleriň sany ≥ 0,5 mikron ≤ 350,000, bölejikleriň sany ≥ 5 mikron ≤ 2000.
3. Mikroorganizmleriň iň köp rugsat berilýän mukdary.
4. Planktonik bakteriýalaryň sany kub metr üçin ≤ 100.
5. Şenlong bakteriýalarynyň sany her petri saçagy üçin 3-den geçmeli däldir.
6. Basyş tapawudy: Arassaçylyk derejesindäki arassalaýyş ussahanalarynyň basyş tapawudy birmeňzeş bolmaly.Dürli arassaçylyk derejesindäki ýanaşyk arassalaýyş ussahanalarynyň arasyndaky basyş tapawudy ≥5Pa, arassalaýyş ussahanasy bilen arassalama ussahanasynyň arasyndaky basyş tapawudy ≥10Pa bolmaly.
7. Howanyň üýtgemeginiň sany times20 gezek, basyş tapawudy: esasy ussahananyň ýanaşyk otaga ortaça ýel tizligi ≥5Pa.

Aboveokardaky ülňüler, önümimiziň keşbini has düşnükli we has ýokary hilli edip, önümlerimiziň obýektiw şertlerde düýbünden arassa gurşawda öndürilmegini üpjün edýär.
Mundan başga-da, önümçilige kömek etmek üçin dürli doly awtomatiki enjamlary hödürledik.Ujy gurnamany çalt we awtomatiki çalyşmak, dürli obýektiw bölekleriň gurnamasyny tamamlamak üçin enjamymyz irki döwürde gurlup bilner we enjam doly hil barlagy we material goragy bilen üpjün edilendir.Garyşyk akmaksyz ulgam, MARK-ny tanamak üçin wizual programma üpjünçiligi, bölekleri tanamakdan we burunlary tanamak we takyklyk öwezini dolmak bilen önümçilik netijeliligimizi ep-esli ýokarlandyrýar we şol bir wagtyň özünde müşderiniň kabul ediş standartlaryna laýyk gelýän önümleri öndürýär.

ISO9001: ISO9000 standartlar maşgalasyna girizilen hil dolandyryş ulgamynyň toplumynyň esasy standartlaryndan biridir.ISO9000 ülňüler maşgalasy, Halkara standartlaşdyryş guramasy (ISO) tarapyndan 1994-nji ýylda öňe sürlen düşünje. Bu "ISO / Tc176 (Hil dolandyryşy we hiliň barlagy boýunça halkara standartlaşdyryş tehniki komiteti) tarapyndan döredilen halkara standartyna degişlidir. ISO9001 guramanyň müşderilere kanagatlandyrmak ukybynyň bardygyny barlamak üçin ulanylýar, talaplar we ulanylýan kanunlar we kadalar bilen talap edilýän önümleriň ukyby, müşderileriň kanagatlylygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilendir. Haryt ykdysadyýetiniň üznüksiz giňelmegi we halkaralaşmagy bilen. önümleriň abraýyny ýokarlandyrmak, gaýtalanýan barlaglary azaltmak, söwdadaky tehniki päsgelçilikleri gowşatmak we ýok etmek, öndürijileri goramak, paýlaýjylaryň, ulanyjylaryň we sarp edijileriň hukuklary we bähbitleri. Bu üçünji kepillendiriji tarap önümçilik we satuw taraplarynyň ykdysady bähbitlerine tabyn däldir. Notarius tarapyndan tassyklanan we ylmy taýdan tassyklananönümleriň we kärhanalaryň hiline baha bermek we gözegçilik etmek;üpjün edijiniň hil ulgamyny barlamak üçin müşderi hökmünde esas;kärhana sargyt edilen önümleriniň tehniki talaplaryny kanagatlandyrmak ukybyna eýedir.