FREE SHIPPING ON ALL BUSHNELL PRODUCTS

Konweks obýektiw şekillendiriş kanuny

Optikada hakyky ýagtylygyň ýakynlaşmagy netijesinde emele gelen şekile hakyky şekil diýilýär;bolmasa, wirtual şekil diýilýär.Tejribeli fizika mugallymlary hakyky şekil bilen wirtual şekiliň arasyndaky tapawudy aýdanda tapawutlandyrmagyň şeýle usulyny köplenç ýatlaýarlar: “Wirtual şekil dik bolsa, hakyky şekil tersine”.“Dik” we “tersine” diýilýän zat, elbetde asyl keşbe degişlidir.

Tekiz aýnalardan, konweks aýnalardan we konkaw linzalardan emele gelen üç görnüşli wirtual şekilleriň hemmesi dik;Konkaw aýnalardan we konweks linzalardan emele gelen hakyky şekiller, şeýle hem apertura şekillendiriş arkaly emele gelen hakyky şekilleriň hemmesi ters.Elbetde, konkaw aýna we konweks linzalar wirtual şekiller bolup biler we olar tarapyndan döredilen iki wirtual şekil hem dik ýagdaýda.

Diýmek, adam gözleri bilen emele gelen şekil hakyky şekilmi ýa-da wirtual şekilmi?Adam gözüniň gurluşynyň konweks linza deňdigini bilýäris, şonuň üçin retinadaky daşarky jisimlerden emele gelen şekil hakyky şekil.Experienceokardaky tejribe düzgünlerine görä, retinadaky şekil ters ýaly bolup görünýär.Usuallyöne köplenç görýän zatlarymyz aç-açan dikmi?“Tejribe kanuny” bilen bu gapma-garşylyk aslynda beýni korteksiniň sazlanmagyny we durmuş tejribesiniň täsirini öz içine alýar.

Haçan-da obýekt bilen konweks obýektiwiň arasyndaky aralyk obýektiwiň fokus uzynlygyndan uly bolsa, obýekt ters şekile öwrülýär.Obýekt uzak aralykdan linza ýakynlaşanda, surat kem-kemden ulalýar we şekil bilen obýektiwiň arasyndaky aralyk kem-kemden ulalýar;obýekt bilen obýektiwiň arasyndaky aralyk fokus uzynlygyndan kiçi bolanda, obýekt ulaldylan şekile öwrülýär.Bu şekil hakyky döwülen ýagtylygyň ýakynlaşma nokady däl-de, ýagtylyk ekrany tarapyndan kabul edilip bilinmeýän ters uzaldyş çyzyklarynyň kesişmesi.Bu wirtual şekil.Tekiz aýnadan emele gelen wirtual şekil bilen deňeşdirip bolar (ýagty ekran bilen kabul edip bolmaz, diňe göz bilen görünýär).

Haçan-da obýekt bilen obýektiwiň arasyndaky aralyk fokus uzynlygyndan uly bolsa, obýekt ters şekile öwrülýär.Bu şekil, şemden konweks linzanyň üsti bilen konweks linzasyna çenli ýagtylyk arkaly emele gelýär.Obýekt bilen obýektiwiň arasyndaky aralyk fokus uzynlygyndan az bolanda, obýekt dik wirtual şekile öwrülýär.


Iş wagty: Oktýabr-08-2021