FREE SHIPPING ON ALL BUSHNELL PRODUCTS

Obýektiviň duralgasyny nädip sazlamaly?

Iris sazlanylanda, iris elmydama has uly duralga ýagdaýynda bolýar.Diňe ýapyklygy boşatmak üçin ýapyk düwmesi basylanda, dwigatel kesgitlenen f-faktora awtomatiki usulda kiçelýär we apertura täsir edenden soň has uly duralga gaýdyp gelýär.

Linza näme?Linza filmde we telewideniýede iki barmagy bar, biri film kameralary we proýektorlar şekil döretmek üçin ulanýan optiki komponentlere degişlidir we birnäçe linzalardan durýar.Dürli linzalaryň dürli modelleme aýratynlyklary bar.Fotografiki modellemekde ulanmak optiki aňlatma usulyny emele getirýär;ikinjisi, elektrik togundan öçürmek üçin alnan üznüksiz surata ýa-da iki bölüniş nokadynyň arasyndaky segmente, şeýle hem ytterbium diýilýär.Bir barmak we iki barmak düýbünden başga iki düşünje.Ikisiniň arasyndaky tapawudy tapawutlandyrmak üçin biri optiki linzany, ikisi obýektiw şekili aňladýar.

Filmde we telewideniýede agzalýan linza fiziki ýa-da optiki manyda däl-de, eýsem şekili göterýän we surat döredip bilýän linza.Linza tutuş filmi düzýän esasy bölümdir.Birnäçe surata abzas ýa-da sahna, birnäçe abzas ýa-da sahna film döredýär.Şonuň üçin obýektiw wizual diliň esasy birligidir.Bu kyssa we aňlatmagyň esasydyr.Film we teleýaýlym eserleriniň deslapky surata düşürilişinde, obýektiw kameranyň başyndan başlap duruzylýan suratlarynyň bir bölegine degişlidir;redaktirlemeden soň, obýektiw iki redaktirleme nokadynyň arasyndaky suratlar toplumydyr;Taýýar filmde, obýektiw öňki optiki geçişden indiki optiki geçişe doly segmenti aňladýar.

Obýektiviň esasy wezipesi, ýagtylandyrylan obýektden şöhlelenýän ýagtylygy ýygnamak we ony KCD-e gönükdirmekdir.KCD-de görkezilen şekil tersine.Kamera zynjyry ony tersine öwürmek funksiýasyna eýedir we şekillendiriş ýörelgesi adam gözüniňki bilen deňdir.

Linza klassifikasiýasy:Obýektiviň gelip çykyşyna görä, esasan ýapon linzasy we nemes linzasy.Japaneseapon linzalary esasan has gowy reňk öndürijiligine we nemes linzalary has berk gatlak duýgusyna eýe.Bazarda hytaý linzalary esasan bahalaryň birneme pes bolmagy sebäpli bazary kem-kemden eýeleýär.


Iş wagty: Oktýabr-08-2021