FREE SHIPPING ON ALL BUSHNELL PRODUCTS

Linza parametrleri barada bilim (bu makalany mazmuna görä bir ýa-da ikä bölüp bolar)

1. Suratyň ululygy

Suratyň ululygy ekranyň ululygydyr;

Sensoryň surat ölçegi:

Kamera turbasynyň adaty format ölçegini ulanmagy dowam etdiriň, bu kamera turbasynyň daşky diametri.

2.Fokal uzynlygy

Bu düşünje, obýektiwiň merkezinden ýagtylygyň ýygnanýan nokadyna çenli aralygy aňladýar. Şeýle hem obýektiwiň merkezinden modulyň datçiginiň üstündäki şekil tekizligine çenli aralykdyr. Fokusyň uzynlygy gaty möhümdir maglumatlar we geljekde meýdan we FOV çuňlugyny hasaplamakda ulanylar.

3.Perspektiv

Linzalaryň üç görnüşi bar: standart, giň burçly we telefon linzasy.

Adam gözüniň görüp bilýän meýdany 180 dereje ýetip bilse-de, görnüşini we reňkini hakykatdanam tanap bilýän burç takmynan 50 gradusa deňdir. Umuman aýdanyňda, duýgur paneliň görüş burçy 55 gradusdan 65 dereje.Elbetde, bu müşderileriň hakyky zerurlyklaryna esaslanmalydyr; Seesaw prinsipi, obýektiw öndürijileri köp datçikler üçin amatly bolup biljek has giň meýdany dizaýn etmegi umyt edýärler, ýöne göz meýdany näçe uly bolsa, hromatiki aberasiýa şonça-da köp bolar. ýeňilmeli.

4.Hromatiki aberasiýa

Fotosurat linzasy bir nokady ýa-da garyşyk tolkun uzynlygyndaky ýagtylygy bir nokada doly dikeldip bilmeýär, ýöne bulaşyk ýaýran ýer;obýekt tekizliginiň şekili indi tekiz däl, egrilen ýüz we şekil meňzeşligini ýitirdi.Bu şekillendiriş kemçiliklerine hromatiki kynçylyklar diýilýär.

5. Meýdanyň çuňlugy we fokusyň çuňlugy

(1) Meýdanyň çuňlugy we fokusyň çuňlugy
Fokusdan öň we soň ýagtylyk ýygnanyp başlaýar we nokadyň şekili bulaşyp, ulaldylan tegelegi emele getirýär.Bu tegelege bulaşyklyk tegelegi diýilýär.

Aslynda, düşürilen surata belli bir görnüşde seredilýär (meselem, proýeksiýa, surata ulaltmak we ş.m.).Nakedalaňaç göz bilen duýulýan şekil ulaltmak, proýeksiýa aralygy we görmek aralygy bilen uly baglanyşykda.Bulaşyk tegelegiň diametri adam gözüniň tapawutlandyryş ukybyndan has kiçi bolsa, hakyky şekiliň otnositel diapazonda öndürýän bulaşyklygy tanalmaz.Bu tanalmaýan bulaşyklyga, rugsat berlen bulaşyklyk tegelegi diýilýär.

(2) meýdanyň çuňlugy
Fokus nokadyndan öň we soň rugsat berlen bulaşyklyk tegelegi bar we bulaşyklygyň iki tegeleginiň arasyndaky aralyk fokus çuňlugy diýilýär.Mowzukdan öň we soň (fokus nokady), surat henizem meýdanyň çuňlugy bolan açyk aralyga eýe.Başga bir söz bilen aýdylanda, predmetiň öň we arka çuňlugy we filmiň üstündäki şekiliň bulaşyklyk derejesi bularyň hemmesi rugsat berlen bulaşyklygyň çäginde.
Meýdanyň çuňlugy obýektiwiň fokus uzynlygy, apertura bahasy we atyş aralygy bilen üýtgeýär.Kesgitli fokus uzynlygy we atyş aralygy üçin ulanylan apertura näçe kiçi bolsa, meýdanyň çuňlugy şonça-da köp bolar.Miyopiki söýgini gysmak ýörelgesi.

(3) Mysal
Mysal üçin gözleg, CNF7246, Linza DS628A
Parametr, EFL = 2.94mm FNO = 2.0 SENSOR PIXEL SIZE = 1,75um

(4) Vcm käbir gowşak fokus hadysasy
Closeakyn üns
Saklaýjyny dizaýn edeniňizde, obýektiwiň arka tarapdan fokus urmagy VCM çäginde bolar.Saklaýjynyň beýikligi gowy dizaýn edilmedik bolsa, fokusyň golaýyndaky obýektiwde saklaýjy peýda bolar, netijede fokusyň pes bolmagy.

6. Bölünmek

Ortionoýulma diýilýän zat, obýektiwiň üsti bilen atylansoň göni çyzygyň egrä öwrülmegine degişlidir.Ortionoýulma derejesi, şekillendiriş ululygynyň iň gowy şekillendiriş ululygyna üýtgemeginiň göterimi hökmünde hasaplanýar. Adam gözüniň burça çözgüdi 1 minut radian, takmynan 1 derejäniň 1/60 töweregi we bu gaty gowy çyzygyň göni we egriligine duýgur.Şonuň üçin optiki şekillendiriş linzalarynyň köpüsi, adatça 2% -de ulaldylan meýdan burçunyň gyşarmagy barada alada edýär.

7. Göçme yşyklandyryş

Düşünje, optiki ok boýunça görünýän meýdanyň şekillendiriş tekizligindäki doly meýdana, ýagny şekil datçiginiň diagonaly burçlarynyň aralyk yşyklandyryşa bolan gatnaşygy, bu baha cos4θ bilen çäklendirilýär yşyklandyryş teoremasy, burçlary bolsa birlik meýdanydyr theagtylyk akymynyň ýagty akymy pes, ýöne pes däl welin, wignetting hadysasy bar.


Iş wagty: Oktýabr-08-2021