FREE SHIPPING ON ALL BUSHNELL PRODUCTS

Sürüjiniň ýazgysy

1. Sürüjileriň kanuny hukuklaryny we bähbitlerini goramak.Roadoldan geçýän pyýadalar, welosipedler we motosikller bilen çaknyşyk bar bolsa, olary talap edip bilerler.Sürüji ýazgysy bar bolsa, sürüji dogry subutnama berip biler.
2. Gözegçilik wideo ýazgylaryny täzeden oýnaň, bir hadysada heläkçiligiň jogapkärçiligi aýdyň we ýol polisiýasy heläkçiligi çalt we takyk dolandyryp biler;traffigi dikeltmek üçin diňe bir sahnany çalt ewakuasiýa etmek bilen çäklenmän, howpsuz we rahat ulag gurşawyny döretmek üçin waka bolan wagtynda täsirli subutnamalary saklap bilýär.
3. Her ulagda sürüjilik ýazgysy oturdylan bolsa we sürüji bikanun sürmäge het edip bilmese, heläkçiligiň derejesi hem ep-esli azaldar we heläkçilige sebäp bolan ulag beýleki ulaglaryň sürüjisi tarapyndan ýazylar we ýol hadysalary ep-esli azaldar..
4. Kazyýet ýol hadysalary bilen baglanyşykly wakalary diňläninde höküm we kompensasiýa has takyk we subutnamalara esaslanar we ätiýaçlandyryş kompaniýalaryna talaplary çözmek üçin subutnama berer.
5. Professional degenler we talaňçylyklar ýüze çykan halatynda sürüjilik ýazgysy bu meseläni çözmek üçin aýgytly subutnamalary berer: heläkçiligiň bolan ýeri we jenaýatçynyň ýüze çykmagy.
6. Awtoulagda syýahat etmegi halaýan dostlar, kynçylyklary we päsgelçilikleri ýeňip geçmek prosesini ýazga almak üçin hem ulanyp bilerler.Sürüp barýarkaňyz, wideo ýazga geçirilende sürülýär we wagt, tizlik we ýeri “gara guty” bilen deňdir.
7. Öýde DV düşürmek üçin ýa-da öý gözegçiligi hökmünde ulanylyp bilner.Awtoulag duralgasynyň gözegçiligi hem bar.
8. journalistsurnalistler pygamber däldigi sebäpli, rus meteoritiniň ýykylmagy baradaky habarlaryň hemmesini diýen ýaly ýazga alýar.

Şereketimiziň hereketlendiriji magnitofonlarynyň esasan fokus uzynlygy 3,6mm, 2.8mm, 4.2mm… F F1.5 uly apertura, ýokary ýagtylyga we gündiz ýaly gijeki effektlere ýetip biler.
Awtoulag linzalary pudagynda


Iş wagty: Iýun-06-2022