FREE SHIPPING ON ALL BUSHNELL PRODUCTS

Obýektiviň ýoýulmagy näme?

Bu optikanyň çäginde öz standart kesgitlemesi bolan optikanyň çägindäki mesele.Kamera bilen surata düşmek arkaly öndürilen şekil ýoýulýar.Mysal üçin, hemmämiziň öýde adaty kameralar bilen surata düşmek tejribämiz bar.“Balyk linzasy” diýlip atlandyrylýan “giň burçly linza” diýilýän bir görnüş bar.Şeýle obýektiw bilen surata düşeniňizde, suratyň gyralaryndaky şekiliň egri bolandygyny görersiňiz.Bu hadysa “obýektiwiň ýoýulmagy” sebäpli ýüze çykýar.“Balyk linzasynyň” mysaly, “balyk linzasy” uly ýoýulýan obýektiwdir.

Obýektiviň ýoýulmagy bar, tapawudy, ýoýulmanyň gaty üýtgemegidir.Wizual gözleg ulgamy üçin, elbetde, ulanylýan obýektiw ýoýulmanyň mümkin boldugyça az bolmagyna umyt edilýär.Sebäbi görüş ulgamy ýüze çykarylanda, kamera tarapyndan düşürilen şekilde ýerine ýetirilýär.Kameranyň şekillendirişi “egri” bolsa, ulgamy kesgitlemegiň netijesi “dogry” bolmaz - bu ýokarky şöhläniň dogry däldigini we aşaky şöhläniň egri bolandygyny aňladýar.

Görüş ulgamynyň obýektiw ýoýulmagyny düzetmegiň iki ýoly bar: ýagny enjamdan başlaň ýa-da programma üpjünçiliginden başlaň.Enjamdan başlamagyň ýoly ýönekeý: azajyk ýoýulýan obýekti ulanyň.Bu görnüşdäki obýektiw, adaty obýektiwiň bahasyndan 6 ýa-da 7 esse gymmat bolan telecentrik şekillendiriş linzasy diýilýär.Bu görnüşli obýektiwiň ýoýulmagy 1% -den pes, käbirleri bolsa 0,1% -e ýetip biler.Highokary takyk görüş ölçeg ulgamlarynyň köpüsi bu görnüşli linzany ulanýarlar: Ikinji usul programma üpjünçiliginden başlamak.“Kamera kalibrlemesi” ýerine ýetirilende, hasaplamak üçin kalibrleme standart modulyndaky nokat matrisasyny ulanyň.Specificörite usul: “kameranyň kalibrlemesi” tamamlanandan soň, nokat matrisasyndaky her nokadyň ululygy belli ölçege görä alynýar we nokat matrisasynyň periferiýasyndaky nokatlaryň ululygy seljerildi.Nokadyň ululygy başga.Bir gatnaşygy deňeşdirmek arkaly alyp bolýar we bu gatnaşygy obýektiwiň ýoýulmagydyr.Bu gatnaşygy bilen ýoýulmany hakyky ölçeg wagtynda düzedip bolar.


Iş wagty: Oktýabr-08-2021